ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน

ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนความหมาย
อาวุธปืน หมายรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด ซึ่งใช้เครื่องส่งกระสุนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊ส
หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น
ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญ และ ได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง
 
ผู้มีอำนาจอนุญาต
 1. อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุน
- เขตกรุงเทพฯ ได้แก่ ผู้-บังคับการกองทะเบียน รองผู้บังคับการกองทะเบียน, กองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง หรือผู้รักษาราชการแทน
- จังหวัดอื่นๆ ได้แก่ นาย-อำเภอ ( และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
2. ออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (พกพา)
- เขตกรุงเทพฯ และทั่วราช-อาณาจักร ได้แก่ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเฉพาะในเขตจังหวัด และเฉพาะ
ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
3. การตั้งร้านค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจอนุมัติให้นาย-ทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาต
4. การขออนุญาตตั้งร้านค้าวัตถุระเบิด
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจอนุมัติให้นาย-ทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาต
5. การขออนุญาตมีและใช้วัตถุระเบิดในราชอาณาจักร
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจอนุมัติให้นาย-ทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาต
6. การตั้งร้านค้า ทำ/สั่ง นำเข้าดอกไม้เพลิง
- นายทะเบียนท้องที่ มีอำนาจออกใบอนุญาต (ยกเว้นดอกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟต้องขอ
ความเห็นชอบ จาก รมว.มท. ก่อน)

อาวุธปืนที่อนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง เพื่อ
1. มีไว้ใช้
2. มีไว้เพื่อเก็บ

จําหน่ายอาวุธปืนนอกแท้นําเข้า.com | ขายปืนมือสอง | ขายปืนหลุดจำนำ | ขายปืนนอกแท้ | ขายปืนทุกประเภท