การขออนุญาตซื้อปืน

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

        1.  บรรลุนิติภาวะ

        2.  สภาพร่างกายปกติไม่พิการ หรือทุพพลภาพ

        3.  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

        4.  มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

        5.  ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา


เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน

    ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ

        - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
        - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
        - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต  ต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
        - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
        - ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้น  ไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
        - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

    ข้าราชการทหารหรือตำรวจ 

        - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
        - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
        - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต  ต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
        - ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป
        - ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป  ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
        - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
    ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น
        - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
        - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
        - หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน  หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี  หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง  อาทิเช่น  ทำสวน ทำไร ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน  ต้องนำหลักทรัพย์  เช่น  โฉนดที่ดิน เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
        - หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6  ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
        - พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ
        - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน  มาประกอบการพิจารณา
        - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

    การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล

        - หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน

        - สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)  ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน

        - ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน)  ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)  ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย

        - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

        - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 60 วัน  มาประกอบการพิจารณา

        - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

    การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
        - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืน (ป.4)  อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต (ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
        - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
        - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
        - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
        - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
        - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคล มายื่นต่อนายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
        - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
        - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

    การแจ้งการย้ายอาวุธปืน

        - ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน  นับแต่วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง

        - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

        - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

        - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

        - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 


    การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน
        - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
        - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
        - กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย
        - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่มา    http://www.weekendhobby.com/gun/webboard/question.asp?id=9622

ที่มา https://sites.google.com/site/airgunner12/kar-khx-xnuyat-sux-pun


จําหน่ายอาวุธปืนนอกแท้นําเข้า.com | ขายปืนมือสอง | ขายปืนหลุดจำนำ | ขายปืนนอกแท้ | ขายปืนทุกประเภท